Kina

Xiamen, Taxia, Tulous, Gulang Yu

Sanqing Shan, Hongguan, Guankeng, Lingjiao, Tunxi

Beijing, Muren, Tianjin

Xi'an, Hua Shan, Zhangjiajie

Guilin, Longji, Yangshuo, Lijiang, Tiger Leaping Gorge, Dali

Alle billeder til blogindlæg 5 og 6

Alle billeder til blogindlæg 7 og 8

Alle billeder til blogindlæg 9